หลักสูตรโรงเรียนหญิงล้วนในเครือคาทอลิก

หลักสูตรโรงเรียนหญิงล้วนในเครือคาทอลิก

มาแตร์เดอีวิทยาลัย เซนโยเซฟคอนแวนต์ โรงเรียนเซนฟรังซีส ซาเวียร์ คอนแวนต์

มีโรงเรียนชายล้วนกันไปแล้ว วันนี้ป้าหนอนก็นำเอา 3 โรงเรียนหญิงล้วนในเครือคาทอลิก เผื่อเป็นโรงเรียนในตัวเลือกการนำลูกน้อยเข้าประถม มาฝากกันค่ะ

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

หลักสูตรในช่วงชั้นประถม จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการตาม 8 กลุ่มสาระวิชา แต่จะเน้นการเรียนภาษาอังกฤษเป็นหลัก โดยจัดให้ในการเรียนภาษาอังกฤษ 5-6 คาบต่อสัปดาห์ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 3 และมีการสอนภาษาจีนควบคู่ไปด้วย โดยจัดการสอนสัปดาห์ละ 2 คาบ ตั้งแต่ชั้นประถม 1 

ในแต่ละปีการศึกษาจะมีการจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ ที่มีความเหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงชั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ในส่วนของวิชาเสรี จะมีหลักสูตร Maths – Whizz ซึ่งเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กอายุ 5-13 ปี จากประเทศอังกฤษ เพื่อส่งเสริมความรู้ทางด้านวิชาการ

นอกจากด้านวิชาการแล้วยังมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในวิชาศิลปะ ดนตรี และกีฬา ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรม Budding Artists, Music Everlasting, Sharing Happiness, วิ่งเก็บรอบสนามใหญ่

กิจกรรมสังคมสงเคราะห์เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญ เพราะการปลูกฝังให้เด็กรู้จักให้ แบ่งปันตั้งแต่เด็ก จะทำให้พวกเขาเติบโตไปอย่างมีคุณภาพ ทั้งด้านความรู้และจริยธรรม โดยในแต่ละชั้นปี ทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรมบริจาค หรือทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ตั้งแต่ชั้นประถม 1 เพื่อให้เด็กซึมซับการให้ตั้งแต่เด็ก

โรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนต์

หลักสูตรของโรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนต์ เป็นไปตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธการ 8 กลุ่มสาระเช่นเดียวกัน แต่ในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ จะมีรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมด้านวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการเรียนภาษาจีน เป็นภาษาเพิ่ม เพื่อให้เด็กสามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคต

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตร EP English Program ซึ่งในวิชาหลักทั้งหมด จะสอนโดยครูชาวต่างชาติ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การพูด และใช้ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาโดยตรง ยกเว้นในวิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา ที่เป็นครูไทย 

ในด้าน Facilities ต่างๆ โรงเรียนส่งเสริมให้มีห้องเรียนที่หลากหลายเช่น ห้องดนตรี ห้องศิลปะ ห้องแล็ปวิทยาศาสตร์ ห้องแล็ปคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ไม่ใช่เรียนแค่จากทฤษฎี

โรงเรียนเซนฟรังซีส ซาเวียร์ คอนแวนต์

ถึงแม้ว่าพื้นฐานหลักสูตรของโรงเรียน จะเป็นไปตาม 8 กลุ่มสาระ ตามกระทรวงศึกษาเช่นเดียวกับโรงเรียนอื่นๆ แต่โรงเรียนมีหลักการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อการฝึกทักษะด้านความคิด การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นระบบ โดยมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4I คือ Imagination จินตนาการ, Inspiration แรงบันดาลใจ, Insight ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง, Intuition การหยั่งรู้ สำหรับผู้เรียนในทุกระดับชั้น

นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการเรียนการสอนในด้าน

Literature Based- Learning และ STEM Education โดยแบ่งตามช่วงชั้นคือ

Literature Based- Learning

ประถมศึกษาปีที่ 1-3 : Story Telling

ประถมศึกษาปีที่ 4-6 : Play on Stage

STEM

การจัดการขยะ : ประถมศึกษาปีที่ 1, 4

การอนุรักษ์น้ำ : ประถมศึกษาปีที่ 2, 5

การใช้พลังงาน : ประถมศึกษาปีที่ 3, 6

อย่างไรก็ตาม โรงเรียนที่ดีคือโรงเรียนที่เหมาะสมกับเด็ก ดังนั้นก่อนตัดสินใจเลือกโรงเรียน การพาลูกไปสัมผัสบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และการเรียนการสอนที่สถานที่จริงจึงเป็นเรื่องสำคัญ เด็กๆจึงสามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขในอนาคตนะคะ

ชอบก็ Share:

Facebook
Twitter

ช่องทางการติดตาม

Most Popular

ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆ

ติดตามป้าหนอน

ไม่มีแสปม มีเพียงสิทธิพิเศษและแบบฝึกหัดใหม่ๆ

อยากอ่านต่อ

เนื้อหาที่ผู้ปกครองน่าจะสนใจ

Scroll to Top