รีวิวโรงเรียนทางเลือก

รีวิวโรงเรียนทางเลือก

โรงเรียนบูรณาการ อีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ

ในปัจจุบันมีโรงเรียนหลากหลายหลักสูตร ที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนแตกต่างกันไปค่ะ ซึ่งในช่วงนี้ Trend ในการเลี้ยงลูกด้วยวิถีธรรมชาติกำลังมีอิทธิพลไม่น้อย  เพราะเด็กๆจะได้เสริมทักษะพื้นฐาน ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 และมีพัฒนาที่เป็นไปตามวัย เติบโตจากการเล่นอย่างมีหลักการ วันนี้ป้าหนอนเลยนำเอาโรงเรียนทางเลือก 4 โรงเรียน ที่มีหลักสูตรสำหรับเด็กชั้นประถม มาฝากกันค่ะ

โรงเรียนเพลินพัฒนา

แนวคิด เด็กๆ ควรได้เรียนรู้และพัฒนาไปตามธรรมชาติแห่งช่วงวัย โรงเรียนจึงมีแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนแต่ละช่วงชั้น คือ สนุกในวัยอนุบาล ชวนสืบค้นในวัยประถม ท้าทายศักยภาพในวัยมัธยม

หลักสูตรประถม จะจัดการเรียนรู้ และหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานความรู้และความสามารถในการเรียนรู้ได้ดี สามารถประยุกต์ใช้และต่อยอดความรู้ได้ตามความสนใจ มีทักษะที่จำเป็นต่อโอกาสในการประสบความสำเร็จในชีวิต รวมถึงการอยู่ร่วมกับผู้อื่น พร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตอย่างมีความสุข

โดยหลักสูตร แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหน่วยวิชา คือ

กลุ่มหน่วยวิชาพัฒนาชีวิต : วิชารากฐานการรับรู้โลกของมนุษย์ผ่านประสาทสัมผัส ก่อเกิดเป็นอารมณ์ ความรู้สึก นึก คิด ตัวตน และอุปนิสัยส่วนลึกของผู้เรียนขึ้น 

ประกอบด้วย หน่วยวิชากีฬา หน่วยวิชาแสนภาษา หน่วยวิชาดนตรีชีวิต หน่วยวิชาประเพณีในชีวิต หน่วยวิชาการงานเพื่อชีวิต และหน่วยวิชาคุณค่าในวิถีชีวิต

กลุ่มหน่วยวิชาพื้นฐาน : ต่อยอดจากกลุ่มหน่วยวิชาพัฒนาชีวิต โดยเน้นไปที่การฟัง พูด อ่าน เขียน คิด และรู้สึก ผ่านภาษาและระบบสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักในการเรียนรู้ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งในด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคต โดยจะประกอบไปด้วย หน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทย หน่วยวิชา ESL (English as a Second Language) หน่วยวิชาคณิตศาสตร์  และหน่วยวิชาจินตทัศน์

กลุ่มหน่วยวิชาประยุกต์ : เป็นการเรียนรู้ที่ต้องอาศัยกลุ่มหน่วยวิชาพัฒนาชีวิต และกลุ่มหน่วยวิชาพื้นฐานเป็นรากฐาน กลุ่มหน่วยวิชานี้ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ สังคมวัฒนธรรม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน ประกอบด้วย หน่วยวิชามานุษกับโลก หน่วยวิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา หน่วยวิชามานุษและสังคมศึกษา และหน่วยวิชาโครงงานวิจัยประจำภาคเรียน

โรงเรียนรุ่งอรุณ

แนวคิด พัฒนาคน เพื่อพัฒนาประเทศ บนพื้นฐาน 4 ข้อ

ความเชื่อมั่นในศักยภาพมนุษย์ ที่สามารถพัฒนาตนเองไปสู่ปัญญาได้

ชีวิตมนุษย์คือการศึกษา การพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ ปัญญาในระบบไตรสิกขา

การมีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ เป็นพื้นฐานของสังคมที่มีความเจริญ

การศึกษาองค์รวม กระบวนการบูรณาการความรู้ภายนอก และภายใน เป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติ

หลักสูตรประถม เป้าหมายการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา คือการบูรณาการคุณค่าสู่ชีวิตมองเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว  เห็นความสำคัญในธรรมชาติและสังคม นำไปสู่การใช้ชีวิตที่พอดี สามารถพึ่งพาตนเองในทุกการเปลี่ยนแปลงได้

โดยหลักสูตร แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ คือ

การเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง : เป็นทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การทำอาหาร การงานช่าง หรือการเข้าร่วมชมรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถของนักเรียน

การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง : ประกอบไปด้วยวิชาทักษะพื้นฐาน เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ โครงการบูรณาการ เช่น วิทยาศาสตร์ และ สังคมศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริง

การเรียนรู้จากการสื่อสาร : วิชาสุขภาวะกาย-ใจ เช่น พละศึกษา ศิลปะ ดนตรี เพื่อแบ่งปันความรู้และความเข้าใจในการสร้างองค์กรการเรียนรู้หรือชุมชนของการปฏิบัติ

โรงเรียนปัญโญทัย

แนวคิด : ให้เด็กๆ ได้ใช้ชีวิตวัยเด็กอย่างเด็ก โตอย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมทั้งพัฒนาไปอย่างรอบด้านและสมดุล เพื่อให้เขาเติบโตขึ้นโดยมีคุณสมบัติที่ดีที่สุดของความเป็นมนุษย์อยู่ในตัว เพราะการศึกษาไม่ใช่เรื่องของการสอนหนังสือหรือการให้ความรู้อย่างเดียว แต่คือการบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ในตัวเด็ก ปลุกความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตนเอง เพื่อให้เขาเติบโตขึ้นอย่างมนุษย์ผู้สร้างสรรค์ มีอิสระทางปัญญา รู้จักตนเอง และโลก

หลักสูตร : ใช้หลักสูตรวอลดอร์ฟ ซึ่งเป็นความสมดุลระหว่างศิลปะ วิทยาการ และ จริยธรรม เพื่อให้เด็กเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ในสภาพที่เป็นจริง โดยการเรียนการสอนจะไม่ได้เป็นการสอนผ่านหนังสือเรียน แต่เป็นการส่งผ่านจากครูไปสู่นักเรียนโดยตรง โดยโรงเรียน ครูประจำชั้นจะเลื่อนชั้นตามลูกศิษย์ไปตั้งแต่ป. 1 ถึงม. 2

วันเรียนจะเริ่มด้วยการศึกษาวิชาใดวิชาหนึ่งเช่น มนุษยศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสติปัญญาและสมาธิ และแทรกด้วยศิลปะและการเคลื่อนไหว ทำให้การเรียนรู้ของเด็กเป็นไปอย่างรอบด้าน ผ่านทั้งความคิด ความรู้สึก และการกระทำ ต่อจากบทเรียนหลักจะเป็นการศึกษาวิชาประจำวัน เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ดนตรี หัตถการ งานไม้ เพื่อให้เด็กเชื่อมตัวเองเข้ากับโลก

โรงเรียนปฐมภูมิธรรม

แนวคิด : เรียนรู้ความจริงของธรรมดา พัฒนาตนบนฐานแห่งธรรมชาติ สู่ศานติ์สุขสมบูรณ์ของชีวิต

หลักสูตร : เป็นหลักสูตรบูรณาการ ที่นำเอาวิชาหลักมาประยุกต์เข้ากับการปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัส และเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริง เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ นอกจากนั้น ยังมีการไปทัศนศึกษาเป็นประจำ เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสกับสถานที่จริง โดยจะมี project เพื่อให้เด็กร่วมทำกันเป็นกลุ่ม เสริมสร้างการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ (learning by doing)  โดยผู้ปกครองสามารถดูการเรียนการสอนจริงในทางลิ้งค์ https://www.phumdham.com/21-century-learners ได้เลย

โรงเรียนที่ดี คือโรงเรียนที่เหมาะสมกับเด็กที่มีความต้องการแตกต่างกันออกไป ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ก่อนจะย้ายลูกน้อยไปเรียนในสังคมใหม่ๆ ก็อย่าลืมพาลูกๆไปทำความรู้จักกับสังคมใหม่ เพื่อสอบถาม และให้เขาได้เลือกในสิ่งที่อยากเรียนด้วยนะคะ

ชอบก็ Share:

Facebook
Twitter

ช่องทางการติดตาม

Most Popular

ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆ

ติดตามป้าหนอน

ไม่มีแสปม มีเพียงสิทธิพิเศษและแบบฝึกหัดใหม่ๆ

อยากอ่านต่อ

เนื้อหาที่ผู้ปกครองน่าจะสนใจ

Scroll to Top